Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że budynek jest monitorowany, a obraz uzyskany z kamer monitoringu podlega rejestracji.

  1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego (administratorem danych) jest Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej, ul. 1 Maja 20, 74-200 Pyrzyce;
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych można uzyskać drogą pocztową na adres administratora, a także poprzez pocztę elektroniczną na adres iod@bszspyrzyce.pl;
  3. Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w systemie monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora, w postaci zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, tzn. art. 6 ust 1 lit f RODO;
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 60 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy nagrania zapisy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega w takim przypadku przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym usługi ochrony mienia na rzecz banku, a także organy i podmioty uprawnione przez przepisy prawa; Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych;
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  8. Obraz z monitoringu nie wpływa na automatyczne podejmowanie decyzji, a także nie jest wykorzystywany do profilowania;
  9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.