Pyrzyce, miasto powiatowe regionu o charakterze wybitnie rolniczym, zwanym często \"spichrzem Ziemi Szczecińskiej\", położone w południowej części województwa zachodniopomorskiego – jest siedzibą Banku Spółdzielczego w Pyrzycach.

Początki działalności bankowej datują się na rok 1950. Wtedy to 2 lipca w Domu Ludowym odbyło się zgromadzenie założycielskie spółdzielni pod nazwą \"Gminna Kasa Spółdzielcza\". W zebraniu tym uczestniczyło 29 członków – założycieli. Terenem działania Kasa obejmowała gminy: Brzesko, Pyrzyce, Tetyń i Turze.

Pierwszy skład zarządu tworzyli: Józef Wojtas – przewodniczący, Piotr Turek i Leon Truszkowski – członkowie oraz Urszula Piekarska i Franciszek Krzyna – zastępcy członków. Do Komisji Rewizyjnej powołano Stefana Susfała, Eugeniusza Ostrowskiego, Jana Pasternaka, Tadeusza Murawę i Stanisława Popielarczyka.

W okresie 50-letniej działalności Bank Pyrzycki pracował pod różnymi nazwami i na zmieniającym się terenie działania. Z upływem lat wzrastał zakres usług bankowych, kasy spółdzielcze przekształcały się w banki spółdzielcze, prowadzące działalność na szerszą skalę. Od roku 1965 bank funkcjonował pod nazwą Bank Spółdzielczy w Pyrzycach, obsługiwał miasto Pyrzyce oraz gminy: Pyrzyce, Kozielice i Warnice.

W okresie półwiecza istnienia Banku wielu jego działaczy pracowało w organach samorządowych. Spośród tych o najdłuższym stażu warto wymienić Kazimierza Dubińskiego, Antoniego Gasztycha, Augustyna Jakubowskiego i Władysława Sadłonia. Bankiem kierowali: Edward Kończak, Henryk Romanowski, Władysław Piwowarczyk, Genowefa Orlik, Józef Kędziora i Mirosław Skrobek. Najdłużej pracowała w Banku Teresa Gawińska, która funkcję głównej księgowej pełniła w latach 1952 – 1994. Do innych pracowników, którzy swą pracę zawodową na trwale związali z Bankiem możemy między innymi zaliczyć Panie: Jadwigę Świerczyńską, Stanisławę Świecę, Irenę Przybył, Teresę Świątek, Helenę Karolczuk, Danutę Caryk, Sabinę Urbaniak, Mariannę Jarczewską, Teresę Przybysz, Halinę Twardowską, Honoratę Fetings, Elżbietę Ciołek, Danutę Wygodę, Urszulę Jurczak, Teresę Galas oraz Grażynę Rosiak – obecnie główną księgową Banku.

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach posiada aktualnie dobrą i stabilną sytuację finansową, czego wyrazem jest między innymi posiadanie kapitałów własnych  przekraczających 3 mln. euro. Bank aktywnie uczestniczy również w procesie konsolidacji spółdzielczości bankowej. Już w roku 1996, jako pierwszy bank w byłym województwie szczecińskim, przejął sąsiedni bank – Bank Spółdzielczy w Bielicach, w roku 1999 kolejny – Bank Spółdzielczy w Dolicach, a w roku 2001 Bank Spółdzielczy w Stargardzie Szczecińskim. Uwieńczeniem całego procesu konsolidacji była zmiana nazwy banku z dotychczas obowiązującej Bank Spółdzielczy w Pyrzycach na „Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy”, która to nazwa w sposób najbardziej precyzyjny określa teren, na którym bank prowadzi swoja działalność gospodarczą.
W 2002 roku oddano do użytku nowy lokal z przeznaczeniem na Oddział Banku w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 23G, w roku 2008 nowy lokal Oddziału Banku w Dolicach przy ul. Wiejskiej 3 oraz w roku 2013 nowy lokal Oddziału Banku w Bielicach przy ul. Jana Pawła II 34D.

02 listopada 2021 r. Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach przyłączył Bank Spółdzielczy w Gryfinie. 19 września 2022 r. Sąd Rejonowy zarejestrował w KRS zmianę nazwy Banku na Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej. Zmieniona nazwa to symboliczne otwarcie zaakceptowanego przez jego właścicieli nowego rozdziału w historii naszego Banku.  „Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej” jak sama nazwa określa – ma na celu wskazanie łączności i synergii banków spółdzielczych wywodzących swe korzenie z Ziemi Szczecińskiej, w których skład wchodzą powiaty: pyrzycki, gryfiński, policki i stargardzki.

Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej troszczy się o zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie świadczonych usług, dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się warunków gospodarki rynkowej oraz zapewnia sprawną i fachową obsługę.
Przynależność Banku do Spółdzielczej Grupy Bankowej i bezpośrednia współpraca z SGB-Bank S.A. w Poznaniu gwarantuje zarówno stabilność i wsparcie w realizacji bieżących zadań, jak i strategicznych planów rozwojowych.