Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele i służy do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku.