Kredyt unijny może być udzielany podmiotom posiadającym zdolność kredytową ubiegającym się lub którym przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków funduszy pomocowych, w tym środków unijnych, za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe).

Kredyt unijny przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych Beneficjenta.

Warunki udzielenia kredytu unijnego:

  • prowadzenie rachunku bieżącego w Banku,
  • złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu,
  • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego,
  • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta,
  • posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że Beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków,
  • udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu – jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji.

Wnioskowana kwota Kredytu unijnego może wynosić maksymalnie 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia.

Ustalając wysokość kredytu Bank bierze pod uwagę:

  • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
  • ocenę zdolności kredytowej,
  • zasady poszczególnych programów pomocowych,
  • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Okres kredytowania nie powinien być dłuższy niż 15 lat.