Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Kredytobiorcy związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej, co oznacza, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku bieżącego, a każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie jego automatyczne odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości limitu i możliwości dalszego wielokrotnego wykorzystania go przez Kredytobiorcę, aż do wygaśnięcia Umowy.

Kredyt ogólnorolniczy może zostać udzielony wyłącznie w rachunku bieżącym do 60 miesięcy.

Kwota kredytu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego kredytobiorcy (grunty własne oraz dzierżawy) oraz już posiadanego zadłużenia.

Wysokość udzielonego kredytu (łączne zadłużenie w kredytach obrotowych) nie powinno przekroczyć 50% wartości gruntów własnych kredytobiorcy (wg GUS).

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest bezwzględnie hipoteka.