Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej w gospodarstwie jest krótkoterminowym kredytem obrotowym w rachunku kredytowym. Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy w formie gotówkowej lub bezgotówkowej i wykorzystywany jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt.

Kwota kredytu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego kredytobiorcy (grunty własne oraz dzierżawy). Wysokość udzielonego kredytu uzależniona jest od kwoty ustalonej w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych.

Bank uzależnia udzielenie kredytu od:

  • przedłożenia dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania zdolności kredytowej kredytobiorcy,
  • zabezpieczenia spłaty kredytu akceptowanego przez Bank,
  • miejsca zamieszkania kredytobiorcy lub położenia gospodarstwa rolnego w rejonie działania jednostki organizacyjnej banku,
  • posiadanie rachunku bieżącego w banku.

Kredyt przeznaczony jest na:

  • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego,
  • zakup materiału hodowlanego,
  • paliwa na cele rolnicze.

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu, w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych fakturami VAT lub innymi dowodami kupna-sprzedaży, wykorzystania co najmniej 70% wartości kredytu na zakupy dokonywane w okresie 2 miesięcy po dniu zawarcia umowy kredytowej lub przed dniem jej zawarcia oraz nie wydzierżawiania gruntów, do czasu całkowitej spłaty kredytu.