Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy to doskonały rachunek dla klientów indywidualnych, który umożliwia:

  • gromadzenie środków poprzez przelewy z zakładu pracy, wpłaty własne,
  • uzyskanie kredytu odnawialnego w ROR,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
  • otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych,
  • dostęp do rachunku poprzez bankowość elektroniczną – Internet Banking,
  • korzystanie z aplikacji mobilnej – Portfel SGB,
  • otrzymywanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku poprzez usługę SMS,
  • realizację stałych zleceń dotyczących terminowych i okresowych płatności dotyczących np.: opłat za czynsz, telefon, energię elektryczną, gaz, itp.

Rachunek ROR może być otwarty dla jednej osoby lub kilku osób (rachunek wspólny). Posiadaczem ROR może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym rachunkiem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony przez sąd. Osoba małoletnia może dysponować rachunkiem po 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd na warunkach określonych w umowie.

Posiadacz rachunku ma możliwość dostępu do uzyskania informacji związanych z kontem i realizację operacji na koncie poprzez Internet Banking (bankowość elektroniczną) – za pośrednictwem komputera lub aplikacji mobilnej – Portfel SGB – za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Posiadacz rachunku może skorzystać również z usługi SMS – polegającego na uzyskiwaniu krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku przy użyciu telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS.

Wypłat z rachunku można dokonywać w bankomatach przy użyciu kart płatniczych, w kasach Banku na podstawie ustnego zlecenia.

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia Posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. na terenie kraju oraz za granicą.

Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta, co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.