Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby, bez konieczności udokumentowania dokonanej transakcji.

Pożyczki hipoteczne udzielane są pod warunkiem udokumentowania:

  • przedłożenia przez Wnioskodawcę aktualnej wyceny nieruchomości, wykonanej w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę hipoteczną proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
  • tytułu prawnego do nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki,
  • stałego źródła dochodu uzyskiwanego z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości w przypadku, gdy spłata pożyczki będzie pokrywana z tych dochodów,
  • stałego źródła dochodu umożliwiającego spłatę pożyczki.

Pożyczki hipoteczne, udzielane są w wysokości nie przekraczającej 50%, a w przypadku pożyczek hipotecznych, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości w wysokości nie przekraczającej 65% aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej to 500 000,00 zł (a w przypadku pożyczek hipotecznych, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł), jednakże jest ona ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniona jest od zdolności kredytowej.

Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej stanowi obligatoryjnie hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub na prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej pod warunkiem, że hipoteka ustanowiona jest na nieruchomości mieszkalnej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ponadto nieruchomość nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przypadku zabezpieczenia pożyczek hipotecznych, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości zabezpieczeniem jest nieruchomość mieszkalna lub niemieszkalna.
W szczególnych przypadkach, dodatkowym zabezpieczeniem może być pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, udzielone na rzecz Banku.

Pożyczki hipoteczne udzielane są na okres do 15 lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki hipotecznej bez dodatkowych opłat.