Kredyt odnawialny (kredyt w ROR) jest udzielany w formie linii kredytowej, na maksymalny okres 5 lat, przy czym po każdym okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu, pod warunkiem, że nie wystąpią okoliczności uniemożliwiające automatyczne odnowienie.

Kredyt odnawialny może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:

  • od minimum 3 miesięcy przekazuje na rachunek ROR swoje dochody (gdy dochody Klienta nie były przekazywane na ROR Klienta w Banku, pracownik zobligowany jest do weryfikacji historii ROR Klienta z innego banku, sporządzonej za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia),
  • nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni,
  • posiada udokumentowane źródło dochodów,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada zdolność kredytową.

W przypadku, gdy ROR jest rachunkiem wspólnym, przy zawieraniu umowy wymagana jest zgoda współposiadacza ROR.

Kwota kredytu jest określana indywidualnie w umowie i jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy.