Rachunek oszczędnościowy a’vista z wkładem płatnym na każde żądanie to rachunek oszczędnościowy przeznaczony do bieżącego gromadzenia środków, które w każdej chwili można wykorzystać.

Posiadaczem rachunku oszczędnościowego a’vista może być osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych. Otwarcie rachunku następuje na podstawie Umowy zawartej na czas nieokreślony oraz klient otrzymuje książeczkę, która wystawiona jest jako dokument imienny.

Wpłaty na książeczkę mogą być wnoszone w dowolnej kwocie po przedłożeniu książeczki oszczędnościowej, pierwsza wpłata na rachunek nie może być niższa niż 20,00 zł. Wypłaty z książeczki mogą być dokonywane do wysokości stanu oszczędności przy uwzględnieniu minimalnego wkładu jaki musi pozostać (20,00 zł).

Środki zgromadzone na książeczce podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej określone Uchwałą Zarządu Banku.

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Więcej informacji na stronie www.bfg.pl