Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza rachunku przez okres określony w umowie z Bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne.

Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 500,00 zł, a w przypadku Lokat WIBOR 1M– 5 000,00 zł.

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu na okresy od 1 miesiąca do 36 miesięcy.
Bank otwiera i prowadzi również rachunki lokat terminowych o stałym oprocentowaniu na okres 18 miesięcy.
Klienci, którzy posiadają dostęp do bankowości elektronicznej mogą również sami założyć sobie lokatę przez Internet Banking.

Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek (lokaty nieodnawialne). Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji (lokaty odnawialne).

Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie.

W ofercie Banku znajdują się następujące lokaty:

  • Wkłady terminowe (odnawialne, oprocentowanie zmienne) na okres: 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy, 36 miesięcy,
  • Lokata z Plusem (nieodnawialna, oprocentowanie zmienne z wyjątkiem lokaty na 18 miesięcy – oprocentowanie stałe) na okres: 3 miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 18 miesięcy,
  • Lokata WIBOR 1M(nieodnawialna, oprocentowanie zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M) na okres 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy, 36 miesięcy,
  • Lokata terminowa IB (nieodnawialna, oprocentowanie zmienne) na okres: 1 miesiąca, 3 miesięcy.

Stawka bazowa WIBOR 1M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR z poprzedniego miesiąca.

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Więcej informacji na stronie www.bfg.pl