Lokata dynamiczna Plejada to więcej niż zwykła lokata terminowa. Oprócz atrakcyjnego oprocentowania daje możliwość wycofania deponowanych środków wraz z odsetkami należnymi za okres trwania lokaty w danym momencie.

Dynamiczna lokata oszczędnościowa Plejada otwierana jest na okres 12. Lokata odnawia się automatycznie na kolejny okres umowny. Jeśli umowa rachunku lokaty oszczędnościowej Plejada zawarta została z dniem 1 lipca 2016 r., lub z datą późniejszą i na skutek odnowienia umowa ta wiązałaby dłużej niż 10 lat od daty jej zawarcia, to warunkiem odnowienia umowy jest wydanie przez posiadacza rachunku dyspozycji odnowienia.

Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty wynosi 500 złotych.

W przypadku wycofania wkładu przed terminem umownym wypłacone odsetki stanowią sumę odsetek za poszczególne pełne miesiące według stawek obowiązujących dla tych miesięcy, za pozostałe dni odsetki naliczane są wg stopy procentowej obowiązującej dla ROR.
Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Więcej informacji na stronie www.bfg.pl