Jeżeli jesteście Państwo posiadaczami:

  • Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
  • Rachunku oszczędnościowego,
  • Rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej,

i nie jest to rachunek wspólny, zgodnie z art. 56 ustawy Prawa bankowego, to możecie Państwo polecić Bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom. Krąg osób, które można wskazać jest zamknięty i ogranicza się do małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) lub rodzeństwa.

Dyspozycja może dotyczyć kilku osób wskazanych przez Posiadacza rachunku, jednak wartość przekazanych w ten sposób środków pieniężnych nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Składając oświadczenie o dyspozycji na wypadek śmierci konieczne jest określenie jej kwoty. Niezbędne jest również określenie osób wskazanych w dyspozycji z imienia i nazwiska, podanie nr PESEL, stopnia pokrewieństwa oraz kwoty przypadające na poszczególne osoby (w przypadku, gdy dyspozycja wskazuje kilkoro uprawnionych).

Odwołanie dyspozycji

Dyspozycja wkładem z konta jest uprawnieniem Posiadacza rachunku, a to oznacza iż może być w każdej chwili przez niego zmieniona lub odwołana na piśmie. W sytuacji jednak, gdy Posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycję, a łączna kwota przekracza dwudziestokrotność miesięcznego wynagrodzenia, wtedy też pierwszeństwo w realizacji ma dyspozycja złożona później (art. 56 ust. 4)

Skutki dyspozycji

Najważniejszy skutek takiej dyspozycji oznacza, iż środki znajdujące się na rachunku nie wchodzą w skład spadku, a więc i nie podlegają dziedziczeniu na podstawie ustawy (w sytuacji, gdy zmarły nie zostawił testamentu). W sytuacji, gdy jednak wydanie i realizacja dyspozycji narusza przepisy prawa wtedy też spadkobiercy mogą skierować odpowiednie roszczenia do osób, które przejęły środki z rachunku.

W związku z powyższym, jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, przypominamy o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji.