Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością np. zakupy materiałów, usługi, dostawy. Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie, występuje jako kredyt w formie odnawialnej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach przyznanego limitu w okresie do 12 miesięcy.

Zalety kredytu:

  • swoboda w zakresie celu, który ma być finansowany ze środków kredytu,
  • przyznawany jest jako indywidualny limit zadłużenia,
  • poprawia płynność finansową gospodarstwa,
  • okres kredytowania do 12 miesięcy,
  • możliwe jest udzielenie kredytu Klientom przenoszącym rachunek z innego Banku (historia rachunku w poprzednim Banku),
  • szybka decyzja.

Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres. Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych.

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

  • wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym,
  • poziomu zdolności kredytowej,
  • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
  • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.